POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy platformy internetowej funkcjonującej pod adresem www.mccedu.pl („Platforma MCCedu”), której właścicielem jest Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
  Administratorem danych osobowych użytkowników platformy MCCedu, jest Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa (dalej „Administrator”).

  W przypadku jakiegokolwiek pytania dotyczącego praktyk Administratora odnoszących się do prywatności lub uzyskania dostępu do danych, które Administrator zebrał, lub w celu ich poprawy, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem iod@pib-nio.pl

 3. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych
 4. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Administrator przekazuje użytkownikom Platformy MCCedu wskazane niżej informacje oraz oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

  Platforma MCCedu to narzędzie konsultacyjne dla lekarzy zajmujących się leczeniem chorych z rzadkimi nowotworami skóry, umożliwiającym omówienie przypadków klinicznych ze specjalistami onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej oraz patomorfologa z Narodowego Instytutu Onkologii oraz pomoc w zakresie wyboru terapii. Platforma MCCedu wykorzystuje dane osobowe użytkowników Platformy MCCedu (lekarzy) oraz pacjentów w zakresie wskazanym w pkt 4 niniejszej polityki prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji do Platformy MCCedu oraz skorzystania z jej funkcjonalności.

  Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,);
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora – polegającego na przykład na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub
  • w oparciu o udzieloną przez użytkowników zgodę (dot. danych marketingowych).
 5. Użytkownicy
 6. Z platformy mogą korzystać trzy typy użytkowników:

  • Lekarze zgłaszający przypadki kliniczne
  • Lekarze opiniujący przypadki kliniczne
  • Administrator zarządzający listą lekarzy
 7. Jakie informacje są gromadzone
 8. Administrator gromadzi dane dotyczące lekarza: imię i nazwisko lekarza, Numer Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca pracy oraz dane dotyczące przypadku klinicznego wprowadzonego przez Lekarza zgłaszającego: imię i nazwisko pacjenta, wiek, płeć, data urodzenia, wzrost, waga, epikryza, wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i histopatologicznych, punktację skali sprawności ECOG. Dodatkowo gromadzone są logi serwera określające datę oraz godzinę korzystania z portalu i adres IP użytkownika.

  Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każdy użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Platformy MCCedu, wyrazi zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przesyłanie i inne przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności.

  Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każdy lekarz zgłaszający przypadek, przed rozpoczęciem korzystania z Platformy MCCedu, oświadczy, że pacjent, którego dotyczy zgłoszony przypadek wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przesyłanie i inne przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z niniejszymi informacjami na temat ochrony prywatności.

  Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje o użytkowniku służące do konfigurowania każdego konta użytkownika, są aktualizowane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 9. Jak wykorzystujemy zgromadzone dane
 10. Przetwarzamy Informacje w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności i działania Platformy MCCedu. Przetwarzamy również Informacje w celu zarządzania i ulepszania Platformy MCCedu.

 11. Zabezpieczenie danych
 12. Dostęp do platformy jest możliwy po podaniu identyfikatora użytkownika i hasła oraz każdorazowo generowanego kodu PIN. Identyfikator użytkownika, hasło i PIN powinny być poufne. Wyjście z Platformy MCCedu, powinno być zawsze dokonywane przez wylogowanie. Pomoże to chronić poufność informacji dostępnych na Platformie MCCedu. Należy również pamiętać, że informacje wyświetlane na ekranie mogą być widoczne dla innych w pobliżu. Jeśli w dowolnym momencie powstaną podejrzenia, iż bezpieczeństwo Oprogramowania zostało naruszone, natychmiast skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres Monika.Dudzisz-Sledz@pib-nio.pl

 13. Udostępnianie danych
 14. Platforma MCCedu, umożliwia wymianę informacji jedynie między lekarzem zgłaszającym przypadek kliniczny, lekarzami opiniującymi oraz Administratorem. Wszyscy Lekarze opiniujący z Narodowego Instytutu Onkologii którzy mają dostęp do Platformy MCCedu, mogą zobaczyć informacje o pacjentach zawarte w zgłoszonych przypadkach klinicznych. Lekarz zgłaszający ma dostęp jedynie do zgłoszonych przez siebie przypadków klinicznych. Administrator nie ma dostępu do żadnych danych pacjentów.

  Dane osobowe dotyczące użytkowników mogą być przekazywane dostawcy (operatorowi) usługi IT obsługującej Platformę MCCedu.

 15. Gdzie są przechowywane dane
 16. Dane dotyczące użytkowników przechowywane są w obszarze EOG.

 17. Jak długo przechowywane są dane
 18. Dane osobowe użytkowników Platformy MCCedu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy dane osobowe przestaną być potrzebne, Administrator podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie użytkowników Platformy MCCedu na ich podstawie. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Użytkownik platformy może zażądać, aby informacje przechowywane na serwerze Platformy MCCedu zostały trwale usunięte, wysyłając żądanie na adres Monika.Dudzisz-Sledz@pib-nio.pl

 19. Prawa użytkowników Platformy MCCedu i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 20. W odniesieniu do danych osobowych, użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.

  Użytkownikom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do indywidualnej sytuacji użytkownika Platformy MCCedu i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku, Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych takiego użytkownika, chyba ze wykaże istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach użytkownikom Platformy MCCedu przysługuje bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego.

  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Administrator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

  Merck Sp. z o. o. jest partnerem platformy MCCedu